منوی دسته بندی

اشعار

مدح و مراثی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

جونِ شما و جونِ زهرا… خدایا، به ساحت پاکِپیمبر خاتم، شده جسارتشکسته، دل همه عشاقکه پیش چشم ما، شکسته حرمتنور تو همیشه توو دل هاست، روشنآرزوی دل ما از تو،…